Previous Page  5 / 28 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 28 Next Page
Page Background

7

tvar

Architektura pasivních domů? V pod­

statě lze říci, že nic takového, jako ar­

chitektura pasivních domů, neexistuje.

Když se projdete po ulici, s největší

pravděpodobností pasivní dům od

běžného nerozeznáte.

Dva j sou v í c než j eden…

Jednoduché pravidlo, které platí

i v případě stavebnictví. Pokud by­

chom spojili dva domy k sobě, mají

při stejném objemu o dvě ochlazované

stěny méně, než když budou postave­

ny samostatně. Tento princip tvarové

kompaktnosti s výhodou využívají řa­

dové domy, bytové domy a jiné větší

stavby. Díky tomu je například panelák

o mnoho jednodušší dostat do pa­

sivního standardu jako rodinný dům.

Stejně působí i nadměrná členitost

staveb. Z tohoto důvodu různé věžičky

a arkýře asi s největší pravděpodob­

ností u pasivních domů nenajdete.

Krychle, kvádr, nebo něco

j i ného?

Pokud by tvar byl podřízen jen fyzi­

kálním parametrům, byla by ideální

koule. Z hlediska technického, dis­

pozičního a ekonomického je však

taková varianta těžko dosažitelná.

Jestliže budeme naopak stát pevně

na zemi, pro současný pasivní dům

bude optimálně vyhovovat kvádr delší

stranou obrácený k jihu. Takové řeše­

ní umožňuje ideální umístění pobyto­

vých místností s větší potřebou oken

směrem na jih. Na sever jsou oriento­

vány pomocné prostory jako chodba,

schodiště, hygienické zázemí nebo

technická místnost, vše s malými ná­

roky na přirozené osvětlení.