Previous Page  119 / 172 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 119 / 172 Next Page
Page Background

1

|

2018

&

ProVobis

Říkáte, že plynový kotel bude

vyhovující. Zemní plyn je ale

neobnovitelným zdrojem energie

a moderní plynové kotle se

neobejdou bez elektřiny pro

čerpadlo...?

Máte pravdu, že zemní plyn je neobnovi-

telným zdrojem energie, na druhou stranu

jeho spalováním se ve srovnání s pevný-

mi nebo kapalnými palivy uvolňuje daleko

méně oxidu uhličitého a další emise jsou

minimální nebo nulové. Pokud jde o čerpa-

dla a různé doprovodné systémy, bavíme

se o poměrně nízkém příkonu. Navíc tato

zařízení neumějí pracovat s jinou energií

než elektrickou. Na rozdíl od zdroje tepla

tak nemáme na výběr a je třeba brát tuto

spotřebovanou elektřinu jako nutné zlo té-

měř každého technického systému.

I tak je však vhodné volit pomocná zařízení

s co nejnižším příkonem elektrické energie.

Pro představu roční provoz dobrého obě-

hového čerpadla s příkonem 20 wattů vy-

jde zhruba na 1 000 korun při běžné ceně

elektrické energie a celoročním provozu.

Obecně mám pocit, že legislativa se snaží

primárně snížit využití elektrické energie.

Často se to pak obhajuje argumentem, že

ji v České republice stále vyrábíme i v uhel-

ných elektrárnách s velmi nízkou účinností.

Vzhledem k faktu, že stávající

pasivní standard automaticky

nezvyšuje náklady na výstavbu, lze

předpokládat, že ani energeticky

úsporné domy po roce 2020

nemusí znamenat zvýšené náklady

na projektování a výstavbu domů?

Osobně žádné dramatické zvýšení jak pro-

jekčních prací, tak nákladů na výstavbu

neočekávám. V drtivé většině se odpovída-

jící konstrukce využívají již dnes. A pokud

bude někde nutné přidat několik centimet-

rů tepelné izolace, bavíme se tu o navýšení

v řádu jednotek procent. Dokonce ani po-

žadavky na otvorové výplně není problém

splnit běžnými okny s trojsklem, které se

dnes využívají u většiny staveb.

Každopádně si umím představit, že firmy

i tak mohou argumentovat novou legis-

lativou k navýšení ceny výstavby. Není

k tomu však v této souvislosti důvod. Pro-

jekční práce se prakticky nemění, není

třeba zpracovávat žádný dokument ani

speciální výpočet, vše zůstává shodné se

současným stavem.

Jaká opatření byste doporučil

neopominout s ohledem na

projektové, stavební i provozní

náklady v budoucí výstavbě?

Nejvíce vlastností a parametrů plánované

stavby lze ovlivnit na samém začátku dů-

slednou optimalizací stavby. Proto vždy

doporučuji vyhledat odborníka už při první

myšlence na stavbu domu. Pokud si však

investor zarytě stojí za svépomocně navr-

ženou dispozicí, tvarem domu a nevhod-

ném osazení na pozemek, nezbývá nic jiné-

ho, než to kompenzovat jinde. Přidává se

tak tepelná izolace a další opatření, která

ve výsledku náklady na výstavbu zvyšují.

Navíc jakákoli změna samotné myšlenky

investora nic nestojí. Několikrát jsem se

ale setkal se situací, kdy jsem měl optimali-

zovat již navržený dům. Následné zapraco-

vání změn do projektu, předělání průkazu

energetické náročnosti budovy a jiné nále-

žitosti přinesly další náklady.

Chystá se nějaký „bič“ na úpravu

stávajících budov?

I na rekonstrukce, respektive moderniza-

ce a změny stávajících budov je v naší