Previous Page  140 / 172 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 140 / 172 Next Page
Page Background www.sedumtop.cz www.roagrotex.cz www.bbcom.cz

info

Klimatické změny začínají ovlivňovat životní prostředí a tento fakt zákonitě vyvolává určité reakce.

Souvisí s tím i energetická náročnost budov, jíž se začínají zabývat i státní instituce. Byl stanoven

Národní akční plán energetické účinnosti a Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách

ČR. Oba tyto dokumenty se odkazují třeba na přehřívání budov, městské tepelné ostrovy a různé

izolační technologie, což jsou témata přímo související se zelenými střechami, které mohou účinně

pomoci s jejich řešením.

D

otační program Nová zelená úspo-

rám již dokonce umožňuje získat fi-

nanční podporu ve výši až 500 Kč/m

2

půdorysné plochy vegetačního souvrství zele-

né střechy.

Zeptali jsme se proto realizačních a doda-

vatelských firem, co je důležité pro správně

zhotovení zelené střechy.

Firma BB Com s.r.o. je dodavatelem ši-

rokého sortimentu substrátů. Naše otázka

zněla, jaké vlastnosti by měl mít správný

střešní substrát pro extenzivní, lehkou stře-

chu? „Kvalitní profesionální střešní substrát

má především jasně dané parametry. Těmi

hlavními jsou objemová hmotnost v plně

nasyceném stavu, maximální vodní kapacita,

objem vzduchových pórů, vodopropustnost

a zároveň schopnost poutat živiny a vodu

v definovaném objemu. Záleží samozřejmě

také na chemickém složení a obsahu živin.

Důležitou vlastností střešního substrátu je

jeho dlouhodobá funkčnost čili zachování

hodnot parametrů i po desetiletí. Proto je

důležité použití kvalitních surovin, správný

a nízký podíl organické hmoty a jílových

částic, které se časem vyplavují a degradují

filtrační vrstvy i drenážní vlastnosti. Při do-

držení všech standardů rostliny prosperují

i v extrémním počasí (delší sucha či deště),

a to po mnoho let bez nutnosti výměny sou-

vrství a nadměrné údržby.“

Firmy Roagrotex, která zelené střechy

zhotovuje, jsme se zeptali, co je důležité pro

správnou, funkční realizaci: „Pro správně

provedenou zelenou střechu je nutné zvolit

kvalitní hydroizolaci a její odborné prove-

dení včetně správného řešení odvodu vody

z konstrukce. Hydroizolace musí také být

odolná proti prorůstání kořenů. Další dů-

Ať se střechy zelenají

(4)

Co je důležité pro úspěch

zelené střechy

ležitou věcí je plošné zatížení střešní kon-

strukce vegetační skladbou odvíjející se od

toho, zda je zelená střecha extenzivní, nebo

intenzivní. Bez ohledu na tvar a sklon stře-

chy je důležité, aby vegetační skladbu navr-

hovala odborná firma, která má s realizace-

mi zkušenosti. Taková firma je vám schopna

navrhnout a poskytnout systémová řešení

z kvalitních materiálů, případně zajistit ná-

slednou údržbu v prvních letech od samotné

instalace zelené střechy.“

138

adv e r tor i a l

Pěstitel předpěstovaných rozchodníkových

rohoží, firma Sedum Top Solution s.r.o., nám

odpověděl na otázku, proč použít tuto tech-

nologii namísto standardní výsadby: „Jedná

se o rychlý a spolehlivý způsob, jak zabezpe-

čit vegetační vrstvu zelené střechy. Vzhledem

k tomu, že dodávaná rohož je již plně pokryta

vzrostlými rozchodníky, není třeba obávat se

větrné a vodní eroze. Není třeba pravidelně

střechu zavlažovat a veškeré benefity vegetační

střechy jsou k dispozici okamžitě po instalaci.“