Previous Page  136 / 164 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 136 / 164 Next Page
Page Background

134

www.sedumtop.cz

www.roagrotex.cz

www.bbcom.cz

info

adv e r tor i a l

To, že každá zelená plocha zlepší kvalitu života obyvatelů měst, je nasnadě. Může to být park, zahrada,

ale také zelená střecha, přesněji řečeno střecha osázená rostlinami. V sérii několika článků vám postupně

takové střechy představíme a budeme se zabývat všemi otázkami, které s ozeleněním střech souvisejí.

Kvalita vzduchu

Zelené plochy filtru-

jí vzduch, který dýchá-

me. Zbavují jej částic,

jako jsou oxidy dusíku

(v současné době jeden

z hlavních problémů zne-

čišťování ovzduší, vytváří

koncentraci přízemního

ozonu), oxid uhelnatý

a další škodliviny. Je-

den metr čtvereční do-

káže odfiltrovat zhruba

0,2 kg prachu a smogo-

vých částic za rok.

Zvýšení prestiže

budovy opatřené

vegetační střechou

Nemovitost opatřená

zelenou střechou je zají-

mavější pro případného

investora a demonstruje

aktivní zájem o životní

prostředí. Realizace zelených střech je navíc

nyní podporována programem Nová zelená

úsporám.

Zelené střechy přinášejí obrovské výhody,

existují však i určité nevýhody.

Mezi ty hlavní

patří náklady na posílenou strukturu budovy

(těžší jsou nejen rostliny, které na střeše budou,

ale i voda, kterou zadrží), náklady na pořízení

voděodolných systémů a samotného rostlinné-

ho materiálu. Na druhu zelené střechy závisí,

jak moc bude bezúdržbová a jaké náklady tedy

budou zapotřebí po samotné realizaci. Realizač-

ní firmy jako Roagrotex s.r.o. mohou pomoci

s přesným výběrem té správné zelené střechy

a jejím zhotovením.

Podívejme se tedy na

výhody zelených střech.

Snížení teploty v obydlených

oblastech

Zelených ploch ve městech bohužel není

dost – zelené střechy jsou skvělou možností, jak

rozšířit živé plochy, které teplotu ve městech re-

gulují. Zelené plochy pomáhají výrazně ochla-

zovat prostředí ve městech a zároveň i budovy,

na nichž jsou zřízeny (teplota zelené střechy je

až o 40 °C nižší než teplota nezelené střechy).

Výrazně tak zamezují přehřívání budov včetně

dřevostaveb. V zimě zase vytváří izolaci a brání

úniku tepla. Nároky na klimatizaci a topení jsou

významně sníženy.

Biodiverzita

Vegetační střechy vytvářejí útočiště pro drob-

nou faunu. O významu včel pro celou přírodu

není třeba pochybovat. Rostliny a inovativní

vegetační rohože na zelené střechy v České re-

publice pěstuje firma SedumTop Solution s.r.o.

Zadržování vody

Zelené plochy zadržují dešťovou vodu

a omezují její zbytečný odtok do kanalizace

o 50 až 90 %. Tím napomáhají omezit škody

napáchané přívalovými dešti a umožňují návrat

vody do přirozeného koloběhu.

Zvuková izolace

Kombinace substrátu, rostlin a izolačních

vrstev, které tvoří zelenou střechu, funguje také

jako zvuková bariéra. Vlny zvuku jsou pohlco-

vány nebo odráženy. Substráty, které dodává na-

příklad firma BB Com s.r.o., blokují spíše nižší

frekvence, rostliny zase frekvence vyšší.

Prodloužení životnosti

voděodolných membrán

Zelená vrstva může snížením dopadajícího

tepelného a UV záření prodloužit životnost vo-

děodolných fólií až třikrát.

Základní výhody

a nevýhody

Foto BB com

Ať se střechy zelenají

(1)

Extenzivní rozchodníková rohož určená pro

realizace zelených střech. Výrobce Sedum

Top solution s.r.o. Substrát BB Com s.r.o.